กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ข่าวกิจกรรม

เปิดตัว Magrow Holding Company Grand Opening “Magrow มาเติบโตไปด้วยกัน”
         เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2567 กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สนับสนุนการจัดงานเปิดตัว Magrow Holding Company Grand Opening “Magrow มาเติบโตไปด้วยกัน” และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทของย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้          มหาวิทยาลัยแม่โจ้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา "Magrow Holding Company" เป็น University Holding Company แห่งที่ 10 ของประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการลงทุน ตลอดจนขับเคลื่อนผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและประเทศ สำนักงานบริษัท : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
17 กรกฎาคม 2567
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) พร้อมด้วย นางสาวจงรักษ์ บัวลอย ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ศรุตนันท์ โสภณิก) และนางสาวปราณี ขัติยะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ในโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารพื้นที่เช่า การบริหารพื้นที่งานเกษตรแม่โจ้ ตลอดจนการจัดหารายได้ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง งานสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และการจัดตั้งบริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด
17 กรกฎาคม 2567
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 รักษาการแทนรองอธิการบดี (รศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) พร้อมด้วย บุคลากรกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล จัดขึ้น ณ หอประชุม อำเภอสันทราย
17 กรกฎาคม 2567
โครงการอบรมการสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการอบรมการสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ที่มีผลกระทบต่อการวิจัยในมหาวิทยาลัย”https://maejo.link/?L=LW0Lเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมดอยสุเทพ1 โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับในพิํํธีเปิดโครงการอบรมการสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ที่มีผลกระทบต่อการวิจัยในมหาวิทยาลัย”ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม (นักวิจัย) ตระหนักถึงความสำคัญของ พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 และสามารถเขียนแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจัดขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ร่วมกับ ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
17 กรกฎาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567
17/7/2567 11:16:42
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่โรงอาหารเทิดกสิกร ด้านหน้าโรงอาหารเทิดกสิกร หอพักนักศึกษา และสระอุบลรัตนราชกัญญา
17/7/2567 11:17:01
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567
17/7/2567 11:17:20
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ใช้พื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม สินค้าและดอกไม้ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และวันฝึกซ้อม ประจำปีการศึกษา 2565 - 2566 (ครั้งที่ 46)
17/7/2567 11:17:41
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่โรงอาหารเทิดกสิกร ด้านหน้าโรงอาหารเทิดกสิกร หอพักนักศึกษา และสระอุบลรัตนราชกัญญา
17/7/2567 11:18:03
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง งดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ พืชกัญชาหรือกัญชง ยาเสพติด และสิ่งมึนเมาทุกชนิดในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
17/7/2567 11:18:47
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 2
17/7/2567 11:19:05
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจับฉลากล็อกเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566
17/7/2567 11:19:21
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46) ประจำปีการศึกษา 2566-2567 (ครั้งที่ 47) และประจำปีการศึกษา 2567-2568 (ครั้งที่ 48)
17/7/2567 11:19:43
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566
17/7/2567 11:20:03