กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานยกร่างนโยบายทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะทำงานยกร่างนโยบายทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 โดยมี รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams
17 กันยายน 2564
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2564 โดยมี ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams
16 กันยายน 2564
ประชุมเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม.2) ชั้น 2อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
15 กันยายน 2564
พิธีปลูกพืชกระท่อม โครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต : พืชกระท่อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย
วันที่ 9 กันยายน 2564 กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สนับสนุนโครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต : พืชกระท่อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยภาพโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 กันยายน 2564
ทีมนักวิจัย และทีมงานกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดเตรียมสถานที่งานพิธีปลูก พืชกระท่อม
ทีมนักวิจัย และทีมงานกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดเตรียมสถานที่งานพิธีปลูกพืชกระท่อมต้นแรกอย่างเป็นทางการ “โครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต : พืชกระท่อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย
9 กันยายน 2564
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2564
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2564 โดยมี ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สารภี (80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams
8 กันยายน 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดพิธีปลูกพืชกระท่อมต้นแรกอย่างเป็นทางการ ในโครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต : พืชกระท่อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดพิธีปลูกพืชกระท่อมต้นแรกอย่างเป็นทางการในโครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต : พืชกระท่อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยประเทศไทยเริ่มมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8พ.ศ. 2564 ปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564
7 กันยายน 2564
การประชุมหารือการดำเนินโครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดการประชุมหารือการดำเนินโครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 กันยายน 2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ 5/2564 โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams
1 กันยายน 2564
การประชุมปิดการตรวจสอบโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดการประชุมปิดการตรวจสอบโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสารภี (ห้อง 80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
1 กันยายน 2564
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 คือ นางพรรณพิมล  อิสรชีววัฒน์ โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาลงนามสัญญา ในวันจันทร์ที่ 14 มิย. 2564 ในระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ณ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564--CLICK
2 กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย ดำเนินการขอรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ รูปตัวอักษร MJU โดยคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 มีมติดังนี้ 1. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อประเมินและให้ความเห็นต่อความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ในการนำตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนพิจารณาวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินพิจารณา 2. แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรทุกส่วนงานให้ทราบทั่วกัน ว่าการใช้ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อนการนำไปใช้
10 มีนาคม 2564
อย. ชี้แจงทุกคนสามารถใช้ส่วนของกัญชา-กัญชงที่ไม่เป็นยาเสพติดได้ ไม่มีเหลื่อมล้ำ
อย. ชี้แจงประชาชนทุกคนสามารถใช้ส่วนของกัญชง-กัญชงที่ไม่เป็นยาเสพติดได้ ไม่มีเหลื่อมล้ำ โดยต้องมาจากแหล่งที่ได้รับอนุญาต สามารถนำใบไปประกอบอาหารรับประทานในครัวเรือนหรือจำหน่ายภายในร้านของตนได้ แต่หากทำผลิตภัณฑ์สุขภาพจำหน่ายจะต้องขอเลข อย. ตามกฎหมายของแต่ละผลิตภัณฑ์ เตือน เด็ก สตรีมีครรภ์และ ให้นมบุตร ผู้มีโรคประจำตัวควรระมัดระวังการรับประทานอาหารจากกัญชา อ่านข้อมูลเพิ่มเติม -->https://www.fda.moph.go.th/SitePages/News.aspx?IDitem=1219
2 กันยายน 2564
แจ้งรายชื่อการจัดส่งภาพถ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ (ครั้งที่ 42)
บริษัท ณรงค์โฟโต้ จำกัด แจ้งรายชื่อจัดส่งภาพถ่ายบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตร ฯ (ครั้งที่ 42) ทั้งนี้ รูปถ่ายจะจัดส่งถึงบัณฑิต ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ณรงค์โฟโต้ จำกัด โทรศัพท์ 0 2053 4295 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 08 1444 4295 รายชื่อจัดส่งภาพถ่ายบัณฑิต    -->CLICK รายชื่อจัดส่งภาพถ่ายบัณฑิต 2 -->CLICK
22 ตุลาคม 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันยื่นข้อเสนอเช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันยื่นข้อเสนอเช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-->CLICK
28 สิงหาคม 2563
ประชาสัมพันธ์การประมูลร้านค้าเพื่อประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประมูลร้านค้าเพื่อประกอบกิจการภายในโรงอาหารเทิดกสิกร-->CLICKการประมูลร้านค้าเพื่อประกอบกิจการภายในศูนย์อาหาร Green Canteen-->CLICKการประมูลร้านค้าเพื่อประกอบกิจการภายในหอพักนักศึกษา-->CLICKการประมูลร้านค้าเพื่อประกอบกิจการภายในอาคารเรียนรวม 70 ปี-->CLICKการประมูลร้านค้าเพื่อประกอบกิจการภายในอาคารอำนวย  ยศสุข-->CLICK
20 สิงหาคม 2563
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์-->CLICK
2 กันยายน 2564
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ-->CLICKใบสมัคร-->CLICKประวัติส่วนตัว-->CLICKวิสัยทัศน์และเป้าหมาย-->CLICK
2 มิถุนายน 2563
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ครั้งที่ 2)
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ครั้งที่ 2)-->CLICKใบสมัคร-->CLICKประวัติส่วนตัว-->CLICKวิสัยทัศน์และเป้าหมาย-->CLICK
2 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร-->CLICK
12 พฤษภาคม 2563
ดูทั้งหมด
ข่าวประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง คัดเลือกผู้จัดทำระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1/9/2564 23:02:30
ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2/9/2564 6:24:37
ขั้นตอนและแบบฟอร์มการเสนอร่างประกาศการกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
1/9/2564 23:04:34
ประกาศรับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
1/9/2564 23:12:11
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564
2/9/2564 6:23:32
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคร้านค้าเดือน พฤษภาคม 2564
2/9/2564 6:17:39
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
1/6/2564 9:09:40
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564
2/9/2564 6:25:22
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
30/4/2564 16:50:00
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
9/4/2564 14:53:55
 ดูทั้งหมด