ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
1 ขั้นตอนการจัดทำโครงการด้านกัญชงและกัญชา.jpg
2 แบบฟอร์มโครงการความร่วมมือด้านกัญชงและกัญชา ภาษาไทย.docx
3 แบบฟอร์มโครงการความร่วมมือด้านกัญชงและกัญชา ภาษาอังกฤษ.docx
4 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกัญชงและกัญชา.pdf
5 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บ และการจัดสรรเงินรายได้จากโครงการด้านพิชกัญชาและกัญชง.pdf
6 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความร่วมมือการวิจัยกัญชาทางการแพทย์.pdf
7 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความร่วมมือการวิจัยและพัฒนากัญชง.pdf
8.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชาและกัญชง.pdf

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทร 053-875690-2 แฟกซ์ 053-875693