กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
1 ขั้นตอนการจัดทำโครงการด้านกัญชงและกัญชา.jpg
2 แบบฟอร์มโครงการความร่วมมือด้านกัญชงและกัญชา ภาษาไทย.docx
3 แบบฟอร์มโครงการความร่วมมือด้านกัญชงและกัญชา ภาษาอังกฤษ.docx
4 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกัญชงและกัญชา.pdf
5 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บ และการจัดสรรเงินรายได้จากโครงการด้านพิชกัญชาและกัญชง.pdf
6 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความร่วมมือการวิจัยกัญชาทางการแพทย์.pdf
7 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความร่วมมือการวิจัยและพัฒนากัญชง.pdf
8.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชาและกัญชง.pdf
9. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชาและกัญชง (ฉบับที่ ๒).pdf

Line

Facebook
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทรายเชียงใหม่ 50290
E-mail : assetmaejo@gmail.com
 งานธุรการ                 0 5387 5690
 งานการเงิน                    0 5387 5691
 งานกิจการพิเศษ              0 5387 5692
 งานประชุม                     0 5387 5695
 งานพัสดุ                       0 5387 5696
 หน่วยงานวิสาหกิจ            0 5387 5730
 โทรสาร  0 5387 5693