กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
10.คู่มือการปฎิบัติงาน
11.ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. นโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับกัญชงและกัญชา
4. แบบฟอร์ม
5. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6. ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานวิสาหกิจ
7. รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคร้านค้า
8. สัญญาเช่าพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9. ข่าวสมัครงาน
การจัดประชุม
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
การประกันคุณภาพการศึกษา
งานเกษตร 90 ปี
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและแบบคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ โครงการฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf

Line

Facebook
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทรายเชียงใหม่ 50290
E-mail : assetmaejo@gmail.com
 งานธุรการ                 0 5387 5690
 งานการเงิน                    0 5387 5691
 งานกิจการพิเศษ              0 5387 5692
 งานประชุม                     0 5387 5695
 งานพัสดุ                       0 5387 5696
 หน่วยงานวิสาหกิจ            0 5387 5696
 โทรสาร  0 5387 5693