กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
การขอคืนเงินประกันสัญญา
การขอใช้ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้าของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์
การขอใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การจัดประชุม
การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่บริการถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การสั่งซื้อของที่ระลึก
การสั่งซื้อน้ำดื่ม
การเสนอร่างประกาศการกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
การเสนอหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Erp)
ขั้นตอนการจัดทำสินค้าเพื่อจำหน่าย

Line

Facebook
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทรายเชียงใหม่ 50290
E-mail : assetmaejo@gmail.com
 งานธุรการ                 0 5387 5690
 งานการเงิน                    0 5387 5691
 งานกิจการพิเศษ              0 5387 5692
 งานประชุม                     0 5387 5695
 งานพัสดุ                       0 5387 5696
 หน่วยงานวิสาหกิจ            0 5387 5696
 โทรสาร  0 5387 5693