กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
1 ค่าสาธารณูปโภค เดือนเมษายน 2567
64 ค่าสาธารณูปโภค เดือนกรกฎาคม 2564
64 ค่าสาธารณูปโภค เดือนกันยายน 2564
64 ค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม 2564
64 ค่าสาธารณูปโภค เดือนธันวาคม 2564
64 ค่าสาธารณูปโภค เดือนพฤศจิกายน 2564
64 ค่าสาธารณูปโภค เดือนพฤษภาคม 2564
64 ค่าสาธารณูปโภค เดือนมิถุนายน 2564
64 ค่าสาธารณูปโภค เดือนเมษายน 2564
64 ค่าสาธารณูปโภค เดือนสิงหาคม 2564
65 ค่าสาธารณูปโภค เดือนกรกฎาคม 2565
65 ค่าสาธารณูปโภค เดือนกันยายน 2565
65 ค่าสาธารณูปโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2565
65 ค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม 2565
65 ค่าสาธารณูปโภค เดือนธันวาคม 2565
65 ค่าสาธารณูปโภค เดือนพฤศจิกายน 2565
65 ค่าสาธารณูปโภค เดือนพฤษภาคม 2565
65 ค่าสาธารณูปโภค เดือนมกราคม 2565
65 ค่าสาธารณูปโภค เดือนมิถุนายน 2565
65 ค่าสาธารณูปโภค เดือนมีนาคม 2565
65 ค่าสาธารณูปโภค เดือนเมษายน 2565
65 ค่าสาธารณูปโภค เดือนเมษายน 2566
65 ค่าสาธารณูปโภค เดือนสิงหาคม 2565
66 ค่าสาธารณูปโภค เดือนกรกฎาคม 2566
66 ค่าสาธารณูปโภค เดือนกันยายน 2566
66 ค่าสาธารณูปโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2566
66 ค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม 2566
66 ค่าสาธารณูปโภค เดือนธันวาคม 2566
66 ค่าสาธารณูปโภค เดือนพฤศจิกายน 2566
66 ค่าสาธารณูปโภค เดือนพฤษภาคม 2566
66 ค่าสาธารณูปโภค เดือนมกราคม 2566
66 ค่าสาธารณูปโภค เดือนมิถุนายน 2566
66 ค่าสาธารณูปโภค เดือนมีนาคม 2566
66 ค่าสาธารณูปโภค เดือนสิงหาคม 2566
67 ค่าสาธารณูปโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2567
67 ค่าสาธารณูปโภค เดือนมกราคม 2567
67 ค่าสาธารณูปโภค เดือนมีนาคม 2567
อัตราการไฟฟ้าและน้ำประปา 2567.pdf

Line

Facebook
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทรายเชียงใหม่ 50290
E-mail : assetmaejo@gmail.com
 งานธุรการ                 0 5387 5690
 งานการเงิน                    0 5387 5691
 งานกิจการพิเศษ              0 5387 5692
 งานประชุม                     0 5387 5695
 งานพัสดุ                       0 5387 5696
 หน่วยงานวิสาหกิจ            0 5387 5696
 โทรสาร  0 5387 5693