ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
01. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
02. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2562
03. ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
03_1. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานวิสาหกิจ
03_2. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบริหารการเงินและบัญชีของหน่วยงานวิสาหกิจ
03_3. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบริหารการพัสดุของหน่วยงานวิสาหกิจ
04. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ให้มีฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย
04_1. ประกาศฟาร์มมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การรักษาการแทน และอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย
04_2. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย
04_3. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย
05. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ให้มีศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย
05_1. ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการรักษาการแทนของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
05_2. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
05_3. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
06. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ให้มีสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS) เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย
06_1. ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การรักษาการแทน และอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
06_2. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
06_3. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
07. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ให้มีสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย
07_1. ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การรักษาการแทน และอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
07_2. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
07_3. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
08. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ให้มีอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย
08_1. ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การรักษาการแทน และอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
08_2. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
08_3. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทร 053-875690-2 แฟกซ์ 053-875693