กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
จัดตั้งและยุบเลิกหน่วยงาน
01. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
02. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2562
03. ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
03_1. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานวิสาหกิจ
03_2. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบริหารการเงินและบัญชีของหน่วยงานวิสาหกิจ
03_3. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบริหารการพัสดุของหน่วยงานวิสาหกิจ
04. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ให้มีฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย
04_3. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย
05. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ให้มีศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย
05_3. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
06. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ให้มีสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS) เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย
06_3. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
07. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ให้มีสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย
07_3. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
08. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ให้มีอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย
08_3. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
09.ขั้นตอนเสนอเอกสารของหน่วยงานวิสาหกิจ.pdf
10.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ.pdf

Line

Facebook
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทรายเชียงใหม่ 50290
E-mail : assetmaejo@gmail.com
 งานธุรการ                 0 5387 5690
 งานการเงิน                    0 5387 5691
 งานกิจการพิเศษ              0 5387 5692
 งานประชุม                     0 5387 5695
 งานพัสดุ                       0 5387 5696
 หน่วยงานวิสาหกิจ            0 5387 5696
 โทรสาร  0 5387 5693