ประวัติความเป็นมา


พ.ศ. 2550
     สำนักงานบริหารทรัพย์สิน จัดตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2551 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2550 ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ “ สำนักงานบริหารจัดการสินทรัพย์และวิสาหกิจ ” เป็น “ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ 2551

พ.ศ. 2551
     โดยมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนการจัดเก็บผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย มีภาระงานหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและจัดการทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และอาคารราชพัสดุในความดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในรูปทรัพย์สินอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมี คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน กำกับดูแล ซึ่งมีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่
     1. ฝ่ายบัญชีและการเงิน
     2. ฝ่ายกฎหมาย
     3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
     4. ฝ่ายเอกสารสนเทศ และ
     5. ฝ่ายนโยบายวางแผนและพัฒนา
     6. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด 
วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเป็นหน่วยงานจัดเก็บผลประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
     2. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
     3. เพื่อเป็นหน่วยงานเสริมสร้างกิจกรรมและเพิ่มความหลากหลายในการจัดหารายได้
ภาระกิจการดำเนินงาน
     สำนักงานบริหารทรัพย์สินมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนจัดเก็บผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย มีภาระงานหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและจัดการทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และอาคารราชพัสดุในความดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ในรูปทรัพย์สินอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมการ บริหารทรัพย์สิน กำกับดูแลและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน รับผิดชอบควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรในสังกัด ซึ่งมีการแบ่งส่วน
งานภายในออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่
      1. ฝ่ายบัญชีและการเงิน
      2. ฝ่ายกฎหมาย
      3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
      4. ฝ่ายปฏิบัติการ
      5. ฝ่ายนโยบายและวางแผน