กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ผู้อำนวยการ

นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ