กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

โครงสร้างการบริหารงาน