กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
10.คู่มือการปฎิบัติงาน
11.ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
12.คู่มือปฏิบัติงาน "กระบวนการขอใช้พื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้"
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. นโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับกัญชงและกัญชา
4. แบบฟอร์ม
5. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6. ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานวิสาหกิจ
7. รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคร้านค้า
8. สัญญาเช่าพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9. ข่าวสมัครงาน
การจัดประชุม
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
การประกันคุณภาพการศึกษา
งานเกษตร 90 ปี
แผนปฏิบัติการกองบริหารงานทรัพย์สินฯ
คู่มือ mjumore สำหรับร้านค้า.pdf
ทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการกาดนัดคาวบอย2567.pdf
แผนธุรกิจกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ปี 2566-2570
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและแบบคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ โครงการฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf

Line

Facebook
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทรายเชียงใหม่ 50290
E-mail : assetmaejo@gmail.com
 งานธุรการ                 0 5387 5690
 งานการเงิน                    0 5387 5691
 งานกิจการพิเศษ              0 5387 5692
 งานประชุม                     0 5387 5695
 งานพัสดุ                       0 5387 5696
 หน่วยงานวิสาหกิจ            0 5387 5696
 โทรสาร  0 5387 5693