กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 มี.ค 55 ณ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านโปงและโฮมสเตย์บ้านโปง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง ประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัย พร้อมกรรมการ ที่ปรึกษาอธิการบดี(นางกลมวรรณ เปรมเกษม) นายธนะรัตน์ วดีศิริศักดิ์  ดร.บุญทา ชัยเลิศ  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย นายศักดิ์ดา ชัยเทพ นายรัชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ นายเสกสรร เชื้อปุย และที่ปรึกษาคณะกรรมการ นายนิพนธ์ วงษ์ตะหง่าน รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ นายราชันย์ วีระพันธุ์ โดยหารือการพัฒนาพื้นที่การปรับปรุงเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ได้แก่1.ชุมชนบ้านโปง 6072 ไร่  2.พื้นที่ทป่าอนุรักษ์สันทราย 3686 ไร่ 3.พื้นที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 907 ไร่  4.พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้  216 ไร่  ซึ่งให้ประโยนช์กับนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป อีกทั้งสามารถมาพักผ่อนได้ ทั้งนี้โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวครั้งนี้ จะได้นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนเพื่อเสอนแผนโครงการพัฒนาที่บ้านโปงให้เป็นแหล่ง เรีนยรู้ และสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3584

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด