กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 มีนาคม 55 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพฯลฯ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง การกล่าวเปิดการประชุมหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยประธานการประชุมได้แก่ นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน  ร.ศชัยยศ สันติวงษ์  ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย   พร้อมผู้อำนวยการ/สำนัก/ศูนย์/สถาบัน  หน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย จำนวน 9 หน่วนงาน ทั้งนี้ได้ร่วมหารือถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานไปได้อย่างคล่องตัว

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1104

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด