กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ใช้พื้นที่จำหน่ายผัก ผลไม้ วัตถุดิบพร้อมปรุง ผลผลิตทางการเกษตร สมุนไพร สินค้า OTOP  งานหัตถกรรมจากชุมชน อาหาร เครื่องดื่ม ขนม และต้นไม้

สถานที่จำหน่าย และประเภทสินค้า

เขตตลาดชุมชน

  • ผัก ผลไม้ วัตถุดิบพร้อมปรุง ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic) จำนวน 10 ล๊อค
  • ผัก ผลไม้ วัตถุดิบพร้อมปรุง ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) จำนวน 1 ล๊อค
  • สมุนไพร สินค้า OTOP งานหัตถกรรมชุมชน จำนวน 5 ล๊อค
  • อาหาร เครื่องดื่ม ขนม และผลไม้พร้อมรับประทาน จำนวน 5 ล๊อค

เขตตลาดต้นไม้

  • ต้นไม้ พันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการเกษตร จำนวน 5 ล๊อค

หมายเหตุ : ยกเว้นการเก็บค่าใช้พื้นที่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน 2566

ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง

ในจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.30 – 16.30.น

ณ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

ชั้น 1 อาคารอิงคศรีกสิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 23/6/2566 17:48:27     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 674

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด