กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ใช้พื้นที่จำหน่ายผัก ผลไม้ วัตถุดิบพร้อมปรุง ผลผลิตทางการเกษตร สมุนไพร สินค้า OTOP  งานหัตถกรรมจากชุมชน อาหาร เครื่องดื่ม ขนม และต้นไม้

สถานที่จำหน่าย และประเภทสินค้า

เขตตลาดชุมชน

  • ผัก ผลไม้ วัตถุดิบพร้อมปรุง ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic) จำนวน 10 ล๊อค
  • ผัก ผลไม้ วัตถุดิบพร้อมปรุง ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) จำนวน 1 ล๊อค
  • สมุนไพร สินค้า OTOP งานหัตถกรรมชุมชน จำนวน 5 ล๊อค
  • อาหาร เครื่องดื่ม ขนม และผลไม้พร้อมรับประทาน จำนวน 5 ล๊อค

เขตตลาดต้นไม้

  • ต้นไม้ พันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการเกษตร จำนวน 5 ล๊อค

หมายเหตุ : ยกเว้นการเก็บค่าใช้พื้นที่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน 2566

ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง

ในจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.30 – 16.30.น

ณ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

ชั้น 1 อาคารอิงคศรีกสิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 23/6/2566 17:48:27     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 503

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566
คลิกอ่านประกาศ⇒ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้   เรื่อง   รับสมัครผู้ใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566ผู้สนใจประสงค์จะยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่สามารถรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ อาคารอิงคศรีกสิการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ ดังนี้1) โซนต้นไม้2) โซนอุปกรณ์การเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร3) โซนสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์4) โซนสินค้าโอทอป ของดี 77 จังหวัด5) โซนสินค้าอุปโภค (ของใช้)6) โซนสินค้าบริโภค (อาหาร/เครื่องดื่ม)7) โซนสินค้าบริษัท-ห้างร้าน8) โซน Food Truck9) โซนสวนสนุกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 5690-2 และ 0 5387 5695-6 หรือติดต่อ LINE official เกษตรแม่โจ้ 90 ปี 404pezesกรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นใบสมัครได้จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถจัดส่งได้ จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยใช้วันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ จ่าหน้าซองถึง สำนักงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี (ฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์) 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0 5387 5690-2
8 กันยายน 2566     |      4305