ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย ดำเนินการขอรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ รูปตัวอักษร MJU โดยคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 มีมติดังนี้
1. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อประเมินและให้ความเห็นต่อความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ในการนำตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนพิจารณาวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินพิจารณา
2. แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรทุกส่วนงานให้ทราบทั่วกัน ว่าการใช้ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อนการนำไปใช้

ปรับปรุงข้อมูล : 10/3/2564 10:56:23     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 77

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ประกาศรับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ดังนี้โรงอาหารเทิดกสิกรศูนย์อาหาร Green Canteenอาคารอำนวย  ยศสุขหอพักนักศึกษา โดยผู้ที่สนใจ สามารถขอรับเอกสารการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 16-28 มิย. 64 ณ กองบริหารงานทรัพย์สินฯประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-->CLICKประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-->CLICK
15 มิถุนายน 2564     |      77