กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 54 เวลา 13.30 น. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง เป็นประธานการประชุมหนว่ยงานวิสาหกิจ พร้อมอาจารย์ชัยยศ สันติวงษ์ (กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย) หัวหน้าตรวจสอบภายใน หัวหน้างานวินัยและนิติการ ผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานหน่วยงานวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพเพื่อส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าเป็นเลิศให้ทุกๆด้าน ซึ่งมี ผู้อำนวยการของแต่ละหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมทุกหน่วยงาน

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1837

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด