กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 ก.ย. ณ ศูนย์อาคารที่พัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน พร้อมบุคลากรสำนักงาน ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียนอายุราชการ ประจำปี 54  ดังรายชื่อ ผู้เกษียนอายุราชการ กรณีต่อเวลาราชการ 1. รศ.กิตติพงษ์ วิฒิจำนงค์ (ตำแหน่ง รศ.สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร) ผู้เกษียนอายุราชการปกติ 1.ผศ.วรวิชย์ วินิจเขตคำนวณ (ตำแหน่งผศ.สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร) 2.อ.ศุภางค์ ทิพน์พิทักษ์ (ตำแหน่ง รศ.สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร) 3.รศ.ดร.นลินี รุ่งเรืองศรี (รศ.สังกัดคณะวิทยาศาสตร์) 4.นายพน พันธ์วร (ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สังกัดซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี) ผู้เกษียนอายุราชการก่อนกำหนด 1.รศ.ดร.สกล ไข่คำ (รศ.สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี)  2.ผศ.ประสาร วงศ์มณีรุ่ง (ตำแหน่งบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา) 3.นางอังกาบ สว่างปัญญางกูร (ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว) 4.นางสาวนิตยา ชุ่มบัวทอง (ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการ สังกัดงานวิจัยสถานบัน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี) ลูกจ้างประจำเกษียนอายุปกติ 1.นายอนันต์ ไชยอินทร์ (ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช4 สังกัดงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี)

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2198

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด