กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 8 ก.ย. 54 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารวัสดุรีไซเคิล ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ  เลขานุการคณะคณะผลิตกรรมการเกษตร เลขานุการคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม นายปิติวุฒิ เจริญลาภ อาจารย์วาสนา สุขกุล นายเชิดพงษ์ รอบเมือง  ผู้จัดการธนาคารและเจ้าหน้าที่ธนาคารของแต่ละฝ่าย โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อสำรวจการทำงานของธนาคารที่มีผลการดำเนินงานที่ดีและสร้างรายได้ให้กับโครงการเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้จัดการธนาคารรุ่นต่อไปก็ได้เข้าพบคณะกรรมการ ชี้แจงหัวหน้าของแต่ละฝ่ายต่อไป .

ปรับปรุงข้อมูล : 9/9/2554 12:22:27     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1694

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด