กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 ก.ย. 54 ที่ห้องประชุมสุธาสิโนบล  รองอธิการฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง ประธานการประชุมคณะทำงานจัดตั้งโรงปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้ ครั้งที่ 2/2554  ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุม รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตราฐานผลิตภัณฑ์ ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร   (นายจำนงค์ ถาแปง) แทนผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ (นายสรเดช  จันทร์เที่ยง) แทนผู้อำนวยการสำนักฟารม์มหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมคาดว่าจะจัดตั้งโรงปุ๋ยอินทรีย์ สถานที่คือสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ร่วมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลที่ดีต่อมหาวิทยาลัยต่อไป.

ปรับปรุงข้อมูล : 9/9/2554 12:22:27     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1575

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด