กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน  พร้อม อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ (ผู้ช่วยอธิการบดี)  นางเจริญศรี เอี้ยงกุญชร  (รก.หัวหน้างานอนามัย)  นายสมบัติ ศรีจันทร์ดร (หัวหน้างานหอพัก) และตัวแทนจากกองอาคารและสถานที่ ประชุมหารือโครงการพัฒนาโรงอาหาร เพื่อให้ถูกสุขลักษณะที่ดี เป็นประโยชน์ แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่ใช้บริการ โดยจะเริ่มทำการปรับปรุงโรงอาหาร ตั้งแต่เดือนเมษายน 54 นี้ ประมาณการพัฒนาแล้วเสร็จในปลายเดือน พฤษพาคม 54 เพื่อให้เสร็จทันก่อนการเปิดภาคเรียน

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2554 15:59:15     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2329

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด