กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้สื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงาน ในการรับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายมหาวิทยาลัยในอนาคตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย
31 พฤษภาคม 2566     |      222
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแบบคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ “โครงการฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้”
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแบบคำขอใช้ตราสัญลักษณ์  “โครงการฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้”ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 มีมติเห็นชอบเสนอเชิงหลักการในการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร และสุขภาพ ในระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบกับคณะกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และบริหารจัดการแบรนด์มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เพื่อการประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและแบบคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ “โครงการฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้”แบบคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ “โครงการฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้”
14 มิถุนายน 2566     |      4685
ทั้งหมด 38 หน้า