กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สมัครยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่ตลาดเกษตรแม่โจ้ (อาคารคาวบอย)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สมัครยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่ตลาดเกษตรแม่โจ้ (อาคารคาวบอย)มีผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ร้านอาหารว่าง เบเกอรี่ ขนม สินค้า และบริการ จำนวน 9 อาคาร                   1) อาคารหมายเลข 1 ขนาดพื้นที่ 56 ตารางเมตร            นางพัชราวลัย  ศิริเวชธำรง                   2) อาคารหมายเลข 6 ขนาดพื้นที่ 31.8 ตารางเมตร         นางสาวผกามาศ  ธาราฉาย                   3) อาคารหมายเลข 7 ขนาดพื้นที่ 15.9 ตารางเมตร         นางสาววิชยา  บุญเจริญตั้งสกุล                   4) อาคารหมายเลข 8 ขนาดพื้นที่ 15.9 ตารางเมตร         นายคเชนท์  ณ นคร                   5) อาคารหมายเลข 9 ขนาดพื้นที่ 15.9 ตารางเมตร         - ไม่มีผู้สมัคร -                   6) อาคารหมายเลข 10 ขนาดพื้นที่ 31.8 ตารางเมตร       บริษัท เคเค เอ๊กซ์พีเรียนซ์ กรุ๊ป จำกัด                   7) อาคารหมายเลข 11 ขนาดพื้นที่ 15.9 ตารางเมตร       - ไม่มีผู้สมัคร -                   8) อาคารหมายเลข 12 ขนาดพื้นที่ 15.9 ตารางเมตร       - ไม่มีผู้สมัคร -                   9) อาคารหมายเลข 13 ขนาดพื้นที่ 31.8 ตารางเมตร       นางสาวพิชญา  มหาไม้ร้านอาหาร จำนวน 4 อาคาร                   1) อาคารหมายเลข 2 ขนาดพื้นที่ 30 ตารางเมตร            - ไม่มีผู้สมัคร -                   2) อาคารหมายเลข 3 ขนาดพื้นที่ 30 ตารางเมตร            - ไม่มีผู้สมัคร -                   2) อาคารหมายเลข 4 ขนาดพื้นที่ 30 ตารางเมตร            - ไม่มีผู้สมัคร -                   3) อาคารหมายเลข 5 ขนาดพื้นที่ 30 ตารางเมตร            - ไม่มีผู้สมัคร -ร้านกาแฟสดและเบเกอรี่                   1) อาคารหมายเลข 14 ขนาดพื้นที่ 55.8 ตารางเมตร       นางสาววรรณิภา  เด่นโรจน์มณี           ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ดำเนินการจัดทำสัญญาประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชั้น 1 อาคารอิงคศรีกสิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หากไม่ดำเนินการจัดทำสัญญาตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
20 กรกฎาคม 2566     |      838
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่ตลาดเกษตรแม่โจ้ (อาคารคาวบอย)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่ตลาดเกษตรแม่โจ้ (อาคารคาวบอย)พื้นที่ตลาดเกษตรแม่โจ้ บริเวณอาคารคาวบอย จำนวน 14 ร้าน ประกอบด้วยร้านอาหารว่าง เบเกอรี่ ขนม สินค้า และบริการขนาดพื้นที่ 56 ตารางเมตรจำนวน 1 ร้านอัตราใช้พื้นที่ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 16,800 บาท/เดือนขนาดพื้นที่ 31.8 ตารางเมตรจำนวน 3 ร้านอัตราใช้พื้นที่ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 7,950 บาท/เดือนขนาดพื้นที่ 15.9 ตารางเมตรจำนวน 5 ร้านอัตราใช้พื้นที่ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 3,975 บาท/เดือนร้านกาแฟสดและเบเกอรี่ขนาดพื้นที่ 54 ตารางเมตรจำนวน 1 ร้านอัตราใช้พื้นที่ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 13,500 บาท/เดือนร้านอาหารขนาดพื้นที่ 30 ตารางเมตรจำนวน 4 ร้านอัตราใช้พื้นที่ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 7,500 บาท/เดือนหมายเหตุ : ติดต่อกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษเพื่อดูพื้นที่ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ในศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00.น ณ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชั้น 1 อาคารอิงคศรีกสิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้สมัครต้องนำเสนอรูปแบบรายละเอียด แผนธุรกิจหรือแผนบริหารจัดการร้านค้า และเข้ารับการสัมภาษณ์ตามลำดับการยื่นหลักฐานการสมัคร ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
23 มิถุนายน 2566     |      1935
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ใช้พื้นที่จำหน่ายผัก ผลไม้ วัตถุดิบพร้อมปรุง ผลผลิตทางการเกษตร สมุนไพร สินค้า OTOP งานหัตถกรรมจากชุมชน อาหาร เครื่องดื่ม ขนม และต้นไม้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ใช้พื้นที่จำหน่ายผัก ผลไม้ วัตถุดิบพร้อมปรุง ผลผลิตทางการเกษตร สมุนไพร สินค้า OTOP  งานหัตถกรรมจากชุมชน อาหาร เครื่องดื่ม ขนม และต้นไม้ สถานที่จำหน่าย และประเภทสินค้าเขตตลาดชุมชนผัก ผลไม้ วัตถุดิบพร้อมปรุง ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic)จำนวน 10 ล๊อคผัก ผลไม้ วัตถุดิบพร้อมปรุง ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)จำนวน 1 ล๊อคสมุนไพร สินค้า OTOP งานหัตถกรรมชุมชนจำนวน 5 ล๊อคอาหาร เครื่องดื่ม ขนม และผลไม้พร้อมรับประทานจำนวน 5 ล๊อคเขตตลาดต้นไม้ต้นไม้ พันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการเกษตรจำนวน 5 ล๊อคหมายเหตุ : ยกเว้นการเก็บค่าใช้พื้นที่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน 2566ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองในจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566เวลา 08.30 – 16.30.นณ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษชั้น 1 อาคารอิงคศรีกสิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 มิถุนายน 2566     |      731
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่โรงอาหารเทิดกสิกร ด้านหน้าโรงอาหารเทิดกสิกร และศูนย์อาหาร Green Canteen
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่โรงอาหารเทิดกสิกร ด้านหน้าโรงอาหารเทิดกสิกร และศูนย์อาหาร Green Canteenยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00.น ณ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชั้น 1 อาคารอิงคศรีกสิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ปรุงอาหารให้คณะทำงานฯ ชิมรสชาติอาหาร ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.30 – 13.00 น. และคณะทำงานฯ จะสัมภาษณ์ผู้สมัคร ในเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงอาหารเทิดกสิกรโรงอาหารเทิดกสิกร จำนวน 1 ร้านร้านอาหารอีสาน ยำต่าง ๆ หรืออาหารปักษ์ใต้ ขนาดพื้นที่ 32 ตารางเมตรจำนวน 1 ร้านอัตราค่าใช้พื้นที่ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 6,400 บาทด้านหน้าโรงอาหารเทิดกสิกร จำนวน 1 ร้านร้านไก่ทอด ไก่ย่างห้าดาว ขนาดพื้นที่ 20 ตารางเมตร จำนวน 1 ร้านอัตราค่าใช้พื้นที่ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 4,000 บาทศูนย์อาหาร Green Canteen จำนวน 3 ร้าน ประกอบด้วย1) ร้านอาหารจานเดียว ขนาดพื้นที่ 18.25 ตารางเมตร จำนวน 2 ร้าน2) ร้านข้าวราดแกง ขนาดพื้นที่ 18.25 ตารางเมตร จำนวน 1 ร้านอัตราค่าใช้พื้นที่ศูนย์อาหาร Green Canteen ตามประกาศมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 1,825 บาท
22 มิถุนายน 2566     |      568
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สมัครยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่โรงอาหารเทิดกสิกร ด้านหน้าโรงอาหารเทิดกสิกร และศูนย์อาหาร Green Canteen
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สมัครยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่โรงอาหารเทิดกสิกร ด้านหน้าโรงอาหารเทิดกสิกร และศูนย์อาหาร Green Canteen โรงอาหารเทิดกสิกร   ๑. ร้านอาหารอีสานหรืออาหารปักษ์ใต้                      - ไม่มีผู้สมัคร –ด้านหน้าโรงอาหารเทิดกสิกร   ๑. ร้านอาหารเกาหลี อาหารญี่ปุ่น ชาบูหมูจุ่ม               นายธีรวัฒน์  พูลเขตกัณฐ์   ๒. ร้านอาหารว่าง                                              นางสาวอริสา  แก้วสาร   ๓. ร้านไก่ทอด ไก่ย่างห้าดาว                                 - ไม่มีผู้สมัคร –ศูนย์อาหาร Green Canteen   ๑. ร้านอาหารจานเดียว                                        - ไม่มีผู้สมัคร –   ๒. ร้านข้าวราดแกง                                            นางสาวอำพร  เมณฑ์กูล
15 มิถุนายน 2566     |      635
โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้สื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงาน ในการรับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายมหาวิทยาลัยในอนาคตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย
31 พฤษภาคม 2566     |      282
ทั้งหมด 38 หน้า