กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
การประชุมคณะอนุกรรมการการประมูลระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ (Mobile System) และระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi System) ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการประมูลระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ (Mobile System) และระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi System)ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพวงแสด(สนม.2) ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams
23 กันยายน 2564     |      71
ทั้งหมด 34 หน้า