กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
945663