กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
568247