กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
ธันวาคม 2566
01
ธันวาคม 2566
02
ธันวาคม 2566
03
ธันวาคม 2566
04
ธันวาคม 2566
05
ธันวาคม 2566
03