1) ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ

2) บุคลากรสำนักงานบริหารทรัพย์สิน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Tel. 053875690 , E-mail nareerat@mju.ac.th
หัวหน้างานพัสดุ
Tel. 053875690 , E-mail nongnut@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 053875696 , E-mail sawitree_th@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. 053875691 , E-mail pakjira_w@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 053875691 , E-mail pornthiwa_c@mju.ac.th
ผู้ประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ
Tel. 0 5387 5730 , E-mail
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. 053875691 , E-mail paphatsara_su@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 0 5387 5690 , E-mail phurtthichat@mju.ac.th