โครงสร้างการบริหารงาน

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน

   

อธิการบดี

   

รองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพย์สิน

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ที่ปรึกษาอธิการบดี
ด้านการประสานและสนับสนุนยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ

 
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 

ผู้อำนวยการทรัพย์สิน